Seminarium Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”

21 października 2022 r. odbyło się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie  Seminarium pt. „Zapewnianie jakości zgodnie ze standardami międzynarodowymi w procesach szkolenia, walidacji i certyfikacji na potrzeby kwalifikacji zawodowych w budownictwie na przykładzie Raportu nr 2”. Seminarium  zostało zorganizowane przez Grupę ds. standaryzacji i certyfikacji, zaplanowane  w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-02 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”, realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś priorytetowa II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Było to już drugie seminarium Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji (pierwsze odbyło się 27 listopada 20220 r. w formie zdalnej i dotyczyło Raportu nr 1) podsumowujące działania i wyniki Grupy w latach 2020 – 2022 w ramach Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Seminarium otworzył i przywitał zebranych dr inż. Robert Geryło, Dyrektor ITB, członek Grupy Sterującej w projekcie: Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.
W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w  Budownictwie głos zabrał jej Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, który omówił najważniejsze zagadnienia związane z aktualnymi działaniami Rady.

W pierwszej części seminarium zaprezentowano następujące referaty:

 1. Podsumowanie wyników badań i analiz przedstawionych w Raporcie nr 2 
  dr hab. inż. Jadwiga Fangrat  -  prof.  ITB, Lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, 
  prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz 
  mgr inż. Małgorzata Głowacz
 2. Podstawowe założenia serii norm ISO 9000 
  mgr inż. Anna Tańska – Kierownik Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, Polski Komitet Normalizacyjny
 3. Aktualne działania  Urzędu Dozoru Technicznego  w obszarze szkolenia, walidacji i certyfikacji osób 
  mgr inż. Elżbieta Skierska  - Kierownik Wydziału Certyfikacji, Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego.
 4. Szkolenie osób na przykładzie producentów wyrobów budowlanych: Atlas Sp. z o.o. 
  Włodzimierz Krysiak – Kierownik Działu Szkoleń Atlas Sp. z o.o
 5. Aktualne postępy w szkoleniu osób na przykładzie producentów wyrobów budowlanych: SIKA Poland Sp. z o.o. 
  dr inż. Janusz Potrzebowski - Dyrektor ds. Kluczowych projektów Sika Poland Sp. z o.o.
 6. Działalność szkoleniowa Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych – zagadnienia certyfikacji i walidacji uczestników szkoleń
  mgr inż. Jacek Blachowski  - Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych ds. Edukacji
 7. Konsekwencje nieprawidłowego montażu okien i drzwi balkonowych w aspekcie wymagań normowych i przepisów
  mgr inż. Marzena Jakimowicz - Kierownik Zakładu Inżynierii Elementów Budowlanych ITB

Panel dyskusyjny moderowany przez dr hab. inż. Jadwigę Fangrat, prof. ITB stanowił drugą część seminarium. Uczestnikami panelu byli: prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz,  dr inż. Robert Geryło, mgr inż. Anna Tańska, Włodzimierz Krysiak, dr inż. Janusz Potrzebowski oraz mgr inż. Jacek Blachowski a w dyskusji udział wzięli obecni uczestnicy seminarium.

Poruszono w nim następujące tematy:

 1. Znaczenie standaryzacji w odniesieniu do walidacji kompetencji w budownictwie
 2. Aktualne wyzwania w obszarze certyfikacji osób w budownictwie
 3. Potrzeby usług edukacyjnych w budownictwie 
 4. Standaryzacja kwalifikacji zawodowych w budownictwie a aktualne wyzwania rynku  

W seminarium uczestniczyło 36 reprezentantów Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz ekspertów związanych z działaniami Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.


Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie


 

logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny