Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

logotyp PARP Gupa PFR, logotyp Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, logo ITB


W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” 24 listopada br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym sektorze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Seminarium otworzyła Agnieszka Szymczak witając uczestników w imieniu nieobecnego Zbigniewa Janowskegi, Animatora działań Rady i Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”. Następnie zabrała głos dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, DziekanWydziału Inżynierii Lądowej i Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Seminarium było podzielone na następujące bloki tematyczne, w których przedstawiono następujące prezentacje:

Blok I. Rola i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
w monitorowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora oraz identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na te potrzeby

 1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie: cele i zadania Partnerstwo i Projekt: dotychczasowe  rezultaty działalności Rady i Grup roboczych – Zbigniew Janowski, Animator  działań  Rady, Przewodniczący Związku  Zawodowego „Budowlani”
 2. Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora
  Prezentacja wniosków z prac grup roboczych ds. monitorowania sektora oraz ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji – dr Krzysztof Symela, Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom, dr Ireneusz Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom
 3. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji SRKB
  Prezentacja wniosków z prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. ITB, lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 4. Prezentacja Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej – dr inż. Rafał Ossowski, prof. PG

Blok II. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozpoznania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze oraz wyjścia tym potrzebom naprzeciw

 1. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL) dla branży budowlanej
  Prezentacja celów badania oraz najważniejszych wyników I. edycji i założeń II edycji – Robert Zakrzewski Ekspert Departament Analiz i Strategii
 2. Szkolenia w budownictwie – jakie, w jaki sposób, dla kogo? Ankieta „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw z branży budowlanej”
  Prezentacja ankiety i rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS – Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy Budowlani
 3. Projekt „Construction Blueprint. Skills Blueprint dla Przemysłu Budowlanego”
  Prezentacja celów, przewidywanych rezultatów i aktualnego etapu realizacji międzynarodowego projektu – Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Związek Zawodowy „Budowlani”
 4. Wypadki przy pracy w budownictwie – Insp. Paweł Grabowski Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. nadzoru, Państwowa Inspekcja Pracy

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób.
ITB reprezentowali:

 1. dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. ITB, lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
 2. mgr inż. Jan Sieczkowski – specjalista ds. Zakładowej Kontroli produkcji wyrobów budowlanych, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji

Odbiorcami seminarium byli przede wszystkim przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa województwa pomorskiego, środowiska akademickiego i szkół budowlanych.
Seminarium wpisywało się w cykl wydarzeń regionalnych organizowanych przez Radę, z jednej strony prezentujących jej dorobek, z drugiej, dających możliwość przedstawienia potrzeb i doświadczeń organizacji i podmiotów związanych z budownictwem w danym regionie.


logotyp Fundusze Europejskie, Flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne