Nowości Wydawnicze ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Konstrukcje drewniane. A. Policińska-Serwa. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, wyd. poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-249-8631-6, 978-83-249-8632-3 (PDF), s. 70, format B5.
Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z realizacją konstrukcji drewnianych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (konstrukcji dachowych, ściennych i stropowych), nienarażonych na agresywne oddziaływania środowiska.
Opracowanie jest zbiorem wymagań w zakresie wykonywania i/lub wbudowywania konstrukcji drewnianych powstałym w celu zapewnienia zgodności wykonania robót z projektem budowlanym. 
W przedstawianym zeszycie WTWiORB określono wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji drewnianych projektowanych według PN-EN 1995-1-1 [49] i norm związanych, w szczególności PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4, w zakresie zasad projektowania i wymiarowania elementów konstrukcyjnych z drewna przy przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego oraz w przypadku adaptacji projektów powtarzalnych.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, wyd. poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-249-8633-0, 978-83-249-8634-7 (PDF) s. 50, il., format B5.
Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej. Omówiono zagadnienia związane z dokumentacją, materiałami stosowanymi w tych robotach, zasady dotyczące rusztowań i deskowań, zasady wykonywania robót i odbiorów konstrukcji.
W przypadku wykonywania budowli należy uwzględniać również dodatkowe wymagania, nieujęte w niniejszych warunkach i podawać je w specyfikacjach projektowych. Dodatkowe wymagania powinny być także podawane w specyfikacjach projektowych, gdy stosuje się: betony architektoniczne (betony licowe), samozagęszczalne, lekkie kruszywowe, niskoemisyjne, przeznaczone do specjalnych zastosowań, a także inne materiały (np. włókna) lub składniki betonów, czy technologie specjalne lub projekty innowacyjne.
Roboty betonowe powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz standardami bezpieczeństwa (systemowymi rozwiązaniami z dziedziny BHP) opracowanymi przez stowarzyszenia wykonawców.

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej. R. Lenartowicz
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, wyd. poprawione i uzupełnione, ISBN 978-83-249-8629-3, 978-83-249-8630-9 (PDF), str. 365, il., format B5.
Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV. Z uwagi na to, że część instalacji elektrycznych zasilających budynki użyteczności publicznej (np. duże zakłady usługowe, galerie handlowe) wymaga zastosowania napięć wyższych niż 1 kV, niezbędne było określenie wymagań także dla tych instalacji zasilających oraz zastosowa-nych urządzeń elektrycznych.
Praca obejmuje wymagania dotyczące: dokumentacji niezbędnej do wykonania i odbioru tych instalacji, podstawowych wyrobów stosowanych przy ich wykonywaniu, wykonania, technologii montażu ww. instalacji oraz odbioru, zakresu badań i sprawdzeń odbiorczych stosowanych przy odbiorach prac wykonanych w części oraz końcowych.
W pracy podano także wykaz istniejących przepisów technicznych i dokumentów związanych, dotyczących tytułowych instalacji.


Wydawnictwa ITB można zakupić w:

  • ksiegarniach internetowych 
  • Księgarni ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • sprzedaży wysyłkowej: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl