< Pełnomocnik ds. ZKP betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA 2-DNIOWEGO

Wymagania norm odnośnie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Zasady tworzenia dokumentacji opisującej system Zakładowej Kontroli Produkcji w wytwórniach betonu towarowego oraz zakładach prefabrykacji.

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Wymagania norm dla betonu towarowego oraz mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykatów betonowych.

PROGRAM

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz wymagania prawne w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego

Norma PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 • podstawowe definicje
 • podstawowe parametry i klasyfikacje
 • dokumenty dostawy betonu
 • ocena zgodności
 • klasy ekspozycji
 • współczynnik k

Składniki betonu

 • cementy powszechnego użytku wg PN-EN 197-1, PN-EN 197-5 oraz cementy specjalne wg PN-B-19707
 • kruszywa wg PN-EN 12620
 • domieszki do betonu wg PN-EN 934-1 oraz PN-EN 923-2
 • dodatki do betonu m.in. PN-EN 450-1

Mieszanki związane hydraulicznie wg serii norm PN-EN 14227-1…5 oraz PN-S-96012:1997

 • podstawowe definicje
 • składniki
 • podstawowe parametry i klasyfikacje
 • badania i ocena zgodności

Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie

 • wymagania norm dotyczące systemu ZKP
 • zakres dokumentacji sytemu ZKP
 • zasady nadzoru nad wdrożonym systemem

Zakładowa Kontrola Produkcji prefabrykatów betonowych

 • wymagania normy PN-EN 13369 dotyczące systemu ZKP
 • zakres dokumentacji sytemu ZKP
 • zasady nadzoru nad wdrożonym systemem

Aspekty metrologiczne związane z kontrolą produkcji i prowadzeniem badań

Certyfikacja wyrobów budowlanych w Instytucie Techniki Budowlanej

Dokumentacja udostępniana / przekazywana wraz z wyrobem na rynek


INFORMACJE OGÓLNE

Podczas szkolenia uczestnikom przekazana zostanie wiedza dotycząca wdrożenia, prowadzenia nadzoru i tworzenia dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej, a także podstawowe informacje dotyczące nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi i wprowadzenia wyrobów na rynek.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu sprawdzającego upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.


TRYB REALIZACJI SZKOLENIA

Wykłady, egzamin końcowy (test).

Materiały: materiały szkoleniowe opracowane przez jednostkę organizacyjną.


ZAKRES EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

Szkolenie kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z potwierdzeniem zdanego egzaminu.

Zakres egzaminu: sprawdzenie posiadania wiedzy dotyczącej wdrożenia, prowadzenia nadzoru i tworzenia dokumentacji ZKP w obszarze betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej.

Zainteresowanych prosimy o wysłanie wiadomości na podany poniżej adres mailowy.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu

00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479

e-mail: szkolenia@itb.pl