Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Wrocławską

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką  Wrocławską, pod Patronatem Honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa


W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” w dniu 28 kwietnia br. odbyło się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej pod Patronatem  Honorowym Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Wójsa.
Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym sektorze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.
Seminarium otworzył witając uczestników Zbigniew Janowski, Animator działań Rady, Przewodniczący  Związku  Zawodowego „Budowlani”. Następnie zabrał głos dr inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.
„Kształcenie Kadry Inżynierskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej” to tytuł wystąpienia dr hab. inż. Danuty Bryji - Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.
Seminarium było podzielone na następujące  bloki tematyczne, w których przedstawiono następujące prezentacje:
Blok I. Rola i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w monitorowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora oraz identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na te potrzeby

 1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie: cele i zadania Partnerstwo i Projekt: dotychczasowe  rezultaty d ziałalności Rady i Grup roboczychZbigniew Janowski, Animator  działań  Rady, Przewodniczący Związku  Zawodowego „Budowlani”
 2. Rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne sektora 
  Prezentacja wniosków z prac grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa – prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, lider Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa 
 3. Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora 
  Prezentacja wniosków z prac grup roboczych ds. monitorowania sektora oraz ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji – dr Krzysztof Symela, Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom, dr Ireneusz Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom
 4. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji SRKB – Prezentacja wniosków z prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. ITB, lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Blok II. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozpoznania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze oraz wyjścia tym potrzebom naprzeciw

 1. Szkolenia w budownictwie – jakie, w jaki sposób, dla kogo? Ankieta „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw z branży budowlanej” 
  Prezentacja ankiety i rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS – Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy Budowlani
 2. Projekt „Construction Blueprint. Skills Blueprint dla Przemysłu Budowlanego” - Prezentacja celów, przewidywanych rezultatów i aktualnego etapu realizacji międzynarodowego projektu – Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Związek Zawodowy „Budowlani”
 3. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL) dla branży budowlanej 
  Prezentacja celów badania oraz najważniejszych wyników jego I. edycji – Anna Tarnawa kierownik, Departament Analiz i Strategii PARP
 4. Uprawnienia kwalifikacyjne uczestników procesu budowlanego a kontrole Państwowej Inspekcji Pracy - Nadinspektor Pracy mgr inż. Zbigniew Kołodyński, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu.

Po owocnej dyskusji i serii pytań seminarium podsumował i zakończył  Zbigniew Janowski, Animator  działań  Rady dziękując prelegentom i uczestnikom za bardzo aktywny i konstruktywny udział w spotkaniu, w którym wzięło udział blisko 40 osób.
Odbiorcami seminarium  byli przede wszystkim przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa województwa dolnośląskiego, środowiska akademickiego i szkół budowlanych.
Seminarium wpisywało się w cykl wydarzeń regionalnych organizowanych przez Radę, z jednej strony prezentujących jej dorobek, z drugiej, dających możliwość przedstawienia potrzeb i doświadczeń organizacji i podmiotów związanych z budownictwem w danym regionie.
 


Logotyp Fundusze Europejskie, flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska