Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani"

logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Budownictwo, Związek Zawodowy Budowlani


W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” w dniu 26 maja br. odbyło się w siedzibie Związku Zawodowego „Budowlani” w Warszawie kolejne (piąte) seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym sektorze oraz możliwości kształtowania równowagi między popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Seminarium otworzył witając uczestników Zbigniew Janowski, Animator działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Przewodniczący  Związku  Zawodowego „Budowlani”. Następnie zabrał głos Jakub Kus – Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz Lider Grupy ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji.

Seminarium było podzielone na dwa bloki tematyczne, w których przedstawiono następujące prezentacje:

Blok I. Rola i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w monitorowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora oraz identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na te potrzeby

 1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie: cele i zadania Partnerstwo i Projekt: dotychczasowe  rezultaty działalności Rady i Grup roboczychZbigniew Janowski, Animator  działań  Rady, Przewodniczący Związku  Zawodowego „Budowlani”
 2. Rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne sektora 
  Prezentacja wniosków z prac grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa – dr inż. Zofia Kozyra, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
 3. Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora 
  Prezentacja wniosków z prac grup roboczych ds. monitorowania sektora oraz ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji – dr inż. Krzysztof Symela, Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom, dr Ireneusz Woźniak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom
 4. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
  Prezentacja wniosków z prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. ITB, lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej.

Blok II. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozpoznania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze oraz wyjścia tym potrzebom naprzeciw

 1. Szkolenia w budownictwie – jakie, w jaki sposób, dla kogo? Ankieta „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw z branży budowlanej” 
  Prezentacja ankiety i rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS – Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy „Budowlani”
 2. Projekt „Construction Blueprint. Skills Blueprint dla Przemysłu Budowlanego”
  Prezentacja celów, przewidywanych rezultatów i aktualnego etapu realizacji międzynarodowego projektu – Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Związek Zawodowy „Budowlani”
 3. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL) dla branży budowlanej 
  Prezentacja celów badania oraz najważniejszych wyników jego I. edycji – Robert Zakrzewski  Departament Analiz i Strategii PARP
 4. Dobre praktyki w działaniach na rzecz podnoszenia kompetencji pracowników w obszarze wykonawstwa robot wykończeniowych – doświadczenia i rekomendacje Stowarzyszenia Specjalistów Robot Wykończeniowych
  Jacek Blachowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji i szkoleń Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych, członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Odbiorcami seminarium  byli przede wszystkim przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa województwa mazowieckiego, środowiska akademickiego i budowlanych szkół branżowych.


flagi: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne