Badania geotechniczne

KONTAKT MERYTORYCZNY

Telefon:

(22) 566 43 82

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 566 42 91

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

 

Prowadzimy:

 • badania właściwości gruntów i podłoża gruntowego

 • badania wytrzymałościowe (wytrzymałość na ścinanie oraz spójność i kąt tarcia wewnętrznego w aparacie bezpośredniego ścinania oraz w aparacie trójosiowego ściskania metodą UU bez konsolidacji i bez odpływu oraz CU i CD z nasycaniem i konsolidacją, wytrzymałość rezydualną, moduł ścinania G0 na podstawie pomiaru prędkości fal akustycznych – metoda BET)

 • klasyfikację i opis gruntów i skał zgodnie z PN-ISO EN 14688 oraz PN-88/B-04481


Określamy:

 • właściwości fizyczne (skład granulometryczny, wilgotność, granice konsystencji, skurcz liniowy, całkowitą powierzchnię właściwą i pojemność sorpcyjną, gęstość właściwą, gęstość objętościową)

 • maksymalną i minimalną gęstość objętościową

 • zawartość części organicznych

 • wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego w aparacie Proctora

 • parametry konsolidacji i ściśliwości (zakres obciążeń 0-8000 kPa)

 • ciśnienie pęcznienia i wskaźnika pęcznienia

 • współczynnik filtracji (metodą stałego i zmiennego spadku hydraulicznego, w rurce Kamieńskiego)

 • właściwości filtracyjne materiałów geosyntetycznych: wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu, wskaźnikowe natężenie przepływu, charakterystyczną wielkość porów, długoterminową skuteczność ochronną geotekstyliów w kontakcie z barierami geosyntetycznymi.