BADANIE BETONU

KONTAKT MERYTORYCZNY


dr inż. Filip Chyliński

Telefon:

(22) 579 64 38

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

ZAKŁAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI I BETONU
Pracownia Betonu

Telefon:

(22) 579 61 65

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

 

Prowadzimy badania właściwości fizykomechanicznych, mikrostrukturalnych i identyfikacyjnych.


Badamy:

 • spoiwa cementowe, wapno i gips
 • dodatki do betonu (popioły lotne, pyły krzemionkowe, żużle wielkopiecowe itp.)
 • domieszki do betonu
 • zaprawy, kleje i masy tynkarskie
 • kruszywa mineralne
 • włókna stalowe i polimerowe
 • materiały i wyroby z kamienia
 • beton zwykły i lekki
 • mieszankę betonową, wyróby betonowe oraz beton w konstrukcji
 • parametry techniczne betonów pobranych z konstrukcji (odwierty)
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem, stopień wodoszczelności, odporność na działanie mrozu, dyfuzję chlorków
 • parametry mieszanki betonowej: gęstość, konsystencję, zawartość powietrza, temperaturę
 • efektywność środków hydrofobizujących
 • właściwości reologiczne zaczynów
 • parametry techniczne betonów pobranych z konstrukcji

oraz prowadzimy:

 •  nieniszczące badania poligonowe betonu w konstrukcjach.