Dokumenty podstawowe

W dniu 4 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 88) ukazało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Rozporządzenie to, wraz z wydanymi na jego podstawie rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi oraz decyzjami delegowanymi, jest podstawowym dokumentem określającym zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku europejskim wyrobów budowlanych z oznakowaniem CE, w tym zasady sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych.


Tekst rozporządzenia nr 305/2011 - wersje ogłoszone

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja polska) - pobierz plik

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja angielska) - pobierz plik

  • Sprostowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. - pobierz plik


Tekst rozporządzenia nr 305/2011 - wersje ujednolicone
(wg stanu na 16.06.2014 r.)

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja polska) - pobierz plik
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (wersja angielska) - pobierz plik

Nowelizacja CPR

Komisja Europejska 30 marca 2022 r. opublikowała propozycję rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011.

Zmiana CPR  zaproponowana przez KE ma na celu:

  • zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku i swobodnego przepływu wyrobów budowlanych w UE,
  • zwiększenie roli zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych w cyklu życia wyrobów budowlanych,
  • umożliwienie sektorowi budowlanemu w osiąganie celów związanych z ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem oraz uczestnictwo w transformacji cyfrowej gospodarki,

Odpowiedzi Komisji Europejskiej na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia 305/2011 (CPR)

Na stronie Komisji Europejskiej Growth Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMe ukazały się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania ze strony producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych w zakresie interpretacji zasad funkcjonowania Rozporządzenia 305/2011 (CPR), po 1 lipca 2013 r.


Na stronie Komisji znajduje się przewodnik dla producentów wyrobów podlegających rozporządzeniu nr 305/2011 – „Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku” .

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 1062/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie formatu europejskiej oceny technicznej dla wyrobów budowlanych

CPR Acquis

Grupy ekspertów opracowują propozycje struktury i zawartości zharmonizowanych specyfikacji technicznych wyrobów budowlanych uwzględniając metody oceny, zasadnicze charakterystyki, systemy AVCP ( systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych).

Construction Products Regulation acquis

 

Stały Komitet Budownictwa

Stały Komitet Budownictwa (Standing Committee on Construction – SCC) wspomaga Komisję na podstawie art. 64 rozporządzenia nr 305/2011. Posiedzenia SCC gromadzą przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za budownictwo a obradom przewodzi przedstawiciel Sekcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Budownictwa DG Grow Komisji Europejskiej.


SCC spełnia istotną funkcję regulacyjną, ponieważ uczestniczy w stanowieniu aktów delegowanych do rozporządzenia nr 305/2011. Przedstawiciele państw członkowskich biorą też udział w podejmowaniu decyzji dotyczących systemów oceny zgodności oraz decydują o możliwości nadania normom opracowanym przez CEN statusu norm zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011. Istotną rolą SCC jest monitorowanie funkcjonowania legislacji europejskiej i wnioski w sprawie niezbędnych zmian przyjętych rozwiązań.


Przedstawiciel ITB uczestniczy w pracach SCC jako ekspert wspomagający polską delegację.