EOTA

Europejska Organizacja ds. Oceny Technicznej - EOTA grupuje jednostki upoważnione przez państwa członkowskie UE do udzielania europejskich ocen technicznych na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 305/2011 (CPR) 2013 r. polskie władze notyfikowały Instytut Techniki Budowlanej do udzielania europejskich ocen technicznych, co umożliwiło uzyskanie statusu członka rzeczywistego EOTA. Podstawowym zadaniem EOTA jest koordynowanie prac związanych z opracowywaniem Europejskich Dokumentów Oceny oraz koordynowanie współpracy jednostek przy wydawaniu europejskich ocen technicznych.


ITB w EOTA

dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB - Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA).

W dniu 24 listopada 2022 r. dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności ITB został ponownie wybrany Przewodniczącym Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA)

Przedstawiciele ITB uczestniczą w Radzie Wykonawczej EOTA - Execuitive Board (ExB), Radzie Technicznej EOTA - Technical Board (TB), Grupie ds. Finansów (FWG) i Grupie ds. Komunikacji (CWG).


Europejskie Dokumenty Oceny

Europejski dokument oceny (EAD) oznacza dokument przyjęty przez EOTA do celów wydania europejskich ocen technicznych (ETA). EAD może być wydane w następstwie wniosku o wydanie ETA dla każdego wyrobu budowlanego nieobjętego lub nie w pełni objętego normą zharmonizowaną, którego właściwości użytkowe w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione zgodnie z istniejącą normą zharmonizowaną.

Zgodnie z postanowieniami przejściowymi zawartymi w art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 305/2011 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych, opublikowane przed 1 lipca 2013 r. zgodnie z art. 11 dyrektywy 89/10/EWG, mogą być stosowane jako EAD przy wydawaniu ETA.


AKTUALNY WYKAZ ODNIESIEŃ DO EUROPEJSKICH DOKUMENTÓW OCENY

Informujemy, że od 2019 r. Komisja Europejska stosuje nową procedurę publikacji odniesień do zharmonizowanych specyfikacji technicznych w Dzienniku Urzędowym UE. Obecnie Decyzje Wykonawcze Komisji zawierają wyłącznie odniesienia do nowo publikowanych tytułów EAD, zatem pełen wykaz odniesień do tytułów EAD stanowi czytana łącznie lista odniesień do tytułów EAD zawarta w ostatnim Komunikacie KE oraz Decyzja Wykonawcza (UE) nr 450/2019 wraz z późniejszymi Decyzjami zmieniającymi.

W dniu 4 maja 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L116 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/910 z dnia 3 maja 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących bitumicznych płytek lub płyt falistych i innych wyrobów budowlanych

W dniu 24 lutego 2023 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym L61 DECYZJĘ WYKONAWCZĄ KOMISJI (UE) 2023/424 z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących specjalnego szkła płaskiego ciągnionego i innych wyrobów budowlanych

W dniu 12 września 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE  L 235 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1517 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących izolacji wykonanej z granulowanego korka ekspandowanego w postaci niezwiązanej lub wymieszanego z innymi składnikami lub z granulowanego korka naturalnego w postaci niezwiązanej i gumy oraz innych wyrobów budowlanych.

W dniu 7 marca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 75 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/381 z dnia 4 marca 2022 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących systemu wzmacnianego systemu panelu konstrukcyjnego EPS o wysokiej gęstości do jednostek budowlanych i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 11 października 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 359 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1789 z dnia 8 października 2021 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących elastycznych przewodów do tryskaczy ze złączkami i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 19 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE L 256 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1183 z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

W dniu 29 października 2020 r.  w Dzienniku Urzędowym UE L 357 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/1574 z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów hydroizolacyjnych, złożonych systemów izolacji cieplnej (ETICS), urządzeń dylatacyjnych do mostów drogowych, zestawów do wykonywania budynków o konstrukcji z drewna, wyrobów zmniejszających palność i innych wyrobów budowlanych.

W dniu 3 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE L211 została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/962 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do publikacji odniesień do europejskich dokumentów oceny dotyczących niektórych wyrobów budowlanych.

W dniu 29 maja 2019 r. w  Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/896 z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Decyzję wykonawczą (UE) 2019/450 w odniesieniu do europejskich dokumentów oceny dotyczących zestawów wyrobów do wewnętrznych ścian działowych pełniących funkcję ścian nienośnych, systemów elastycznych wodoszczelnych arkuszy dachowych mocowanych mechanicznie, cienkich arkuszy z metalowych materiałów kompozytowych, pustych w środku elastycznych mikrokulek stosowanych jako domieszka do betonu, zestawów do mocowania pokryć oraz samonośnych półprzezroczystych systemów dachowych z pokryciami wykonanymi z arkuszy z tworzyw sztucznych.

W dniu 20 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/450 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie publikacji europejskich dokumentów oceny dotyczących wyrobów budowlanych, sporządzonych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (listopad 2018)

16 listopada 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 417/07) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej


ARCHIWALNE WYKAZY ODNIESIEŃ DO EUROPEJSKICH DOKUMENTÓW OCENY

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (październik 2018)

12 października 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 370/05) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (sierpień 2018)

10 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 281/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (czerwiec 2018)

29 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 228/03) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (marzec 2018)

9 marca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 90/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (luty 2018)

9 lutego 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 49/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (styczeń 2018)

19 stycznia 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C19/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (grudzień 2017)

15 grudnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 435/07) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (listopad 2017)

10 listopada 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 379/07) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (październik 2017)

13 października 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 343/06) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (czerwiec 2017)

9 czerwca 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 183/03) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (kwiecień 2017)

12 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 118/04) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (styczeń 2017)

13 stycznia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2017/C 10/02) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (grudzień 2016)

9 grudnia 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 459/08) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Wykaz odniesień do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (październik 2016)

14 października 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 378/08) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

14 lipca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 255/06) sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wykaz odniesień (lipiec 2016 r.) do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011

8 lipca 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2016/C 248/06) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

13 maja 2016 r.  Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (OJEU (2016/C 172/03) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Wykaz odniesień (luty 2016 r.) do Europejskich Dokumentów Oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie  art. 22 rozporządzenia (UE) nr 305/2011

12 lutego 2016 r.  Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (OJEU 2016/C 054) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.


Pełny wykaz Europejskich Dokumentów Oceny przyjętych przez EOTA, dla których wydano ETA jest dostępny w bazie danych na stronie internetowej EOTA:  www.eota.ue


Zatwierdzone Wytyczne EOTA:

ETAG 001.
Kotwy metalowe do stosowania w betonie
ang.,

Part 1 (pdf)
Part 2 (pdf)
Part 3 (pdf)
Part 4 (pdf)
Part 5 (pdf)
Part 6 (pdf)
 
Annex A (pdf)
Annex B (pdf)
Annex C (pdf)
Annex E (pdf)
ETAG 002.
Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym
ang., (pdf)

Part 1 (pdf)
Part 2 (pdf)
Part 3 (pdf)
ETAG 003.
Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych
ang., (pdf)
ETAG 004.
Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
ang., (pdf)
ETAG 005.
Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej
ang.,

Part 1 (pdf)
Part 2 (pdf)
Part 3 (pdf)
Part 4 (pdf)
Part 5 (pdf)
Part 6 (pdf)
Part 7 (pdf)
Part 8 (pdf)
ETAG 006.
Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie
ang., (pdf)
ETAG 007.
Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna
ang., (pdf)
ETAG 008.
Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych
ang., (pdf)
ETAG 009.
Systemy nienośnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych, albo z betonu
ang., (pdf)
ETAG 010.
Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe
ang., (pdf)
ETAG 011.
Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy
ang., (pdf)
ETAG 012.
Zestawy do wykonywania budynków z bali
ang., (pdf)
ETAG 013.
Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji
ang., (pdf)
ETAG 014.
Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych
ang., (pdf)
ETAG 015.
Trówymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych
ang., (pdf)
ETAG 016.
Kompozytowe płyty warstwowe:
Część 1:
Informacje ogólne
ang.,(pdf)

Kompozytowe płyty warstwowe:
Część 2:
Szczególne aspekty dotyczące kompozytowych płyt warstwowych do stosowania w pokryciach dachowych

ang., (pdf)
Kompozytowe płyty warstwowe.
Część 3:
Szczególne aspekty dotyczące kompozytowych płyt warstwowych do stosowania jako elementy ścian zewnętrznych i okładziny
ang., (pdf, 271 kB)
Kompozytowe płyty warstwowe.
Część 4:
Szczególne aspekty dotyczące kompozytowych płyt warstwowych do stosowania w ścianach wewnętrznych i sufiatach
ang., (pdf, 117 kB)
ETAG 017.
Zestawy "Veture" - prefabrykowane elementy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych
ang., (pdf, 1107 kB)
ETAG 018.

Wyroby ogniochronne
Część 1:
Zagadnienia ogólne

ang., (pdf)
Wyroby ogniochronne
Część 2:
Powłoki reaktywne do zabezpieczeń elementów stalowych
ang., (pdf)

Wyroby ogniochronne
Część 3:
Wyprawy

ang., (pdf)
Wyroby ogniochronne
Część 4:
Wyroby i zestawy z płyt i mat
ang., (pdf, 448 kB)
ETAG 019.
Prefabrykowane płyty warstwowo-żebrowe z materiałów drewnopochodnych
ang., (pdf, 127 kB)
ETAG 020.
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Część 1:
Zagadnienia ogólne
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Część 2:
Łączniki do betonu zwykłego
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Część 3:
Łączniki do elementów murowych pełnych
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Część 4:
Łączniki do pustaków lub elementów drążonych
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Część 5:
Łączniki do autoklawizowanego betonu komórkowego
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Załącznik A:
Szczegóły badań
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Załącznik B:
Zalecenia dotyczące badań wykonywanych na obiektach budowlanych
ang., (pdf)
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie.
Załącznik C:
Metody projektowania zakotwień
ang., (pdf)
ETAG 021
Zestawy do wykonywania chłodni
Część 1:
Zestawy do wykonywania obiektów chłodniczych
ang., (pdf, 771 kB)
Zestawy do wykonywania chłodni
Część 2:
Zestawy obiektów i okładzin zewnętrznych obiektów chłodniczych
ang., (pdf, 653 kB)
 
ETAG 022
Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg pomieszczeń mokrych,
Część 1:
Zestawy wyrobów nanoszonych w postaci płynnej
ang., (pdf)
Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg pomieszczeń mokrych
Część 2:
Elastyczne wyroby wodochronne
ang., (pdf)

Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg pomieszczeń mokrych
Część 3:
Zestawy z płytami wodoszczelnymi

ang., (pdf)

Zestawy wodoszczelnych pokryć ścian i podłóg pomieszczeń mokrych.

ang., (pdf)

Annex A (pdf)
Annex B (pdf)
Annex C (pdf)
Annex D (pdf)
Annex E (pdf)
Annex F (pdf)
Annex G (pdf)
Annex H (pdf)
Annex I (pdf)

 

ETAG 023
Prefabrykowane moduły budynków
ang., (pdf)
ETAG 024
Budynki o konstrukcji szkieletowej z betonu
ang., (pdf)
ETAG 025
Budynki o konstrukcji szkieletowej z metalu
ang., (pdf)
ETAG 026

Wyroby do uszczelnień ogniochronnych

ang., (pdf)

Part 1 (pdf)
Part 2 (pdf)
Part 3 (pdf)

Part 4 (pdf)
Part 5 (pdf)

ETAG 027
Wyroby do zabezpieczeń przed obrywami skalnymi.
ang., (pdf)
ETAG 028

Wyroby uniepalniające

ang., (pdf)
ETAG 029
 
Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych

ang., (pdf)

Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych
Załącznik A:
Szczegóły badań

ang., (pdf)

Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych
Załącznik B:
Zalecenia dotyczące badań wykonywanych na obiektach budowlanych

ang., (pdf)

Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych
Załącznik C:
Metody projektowania zakotwień

ang., (pdf)

ETAG 030

  Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

ang.,

Part 1 (pdf)
Part 2 (pdf)
Part 3 (pdf)
ETAG 031

Zestawy wyrobów do izolacji dachów odwróconych

Część 1. Zagadnienia ogólne

ang., (pdf)

Zestawy wyrobów do izolacji dachów odwróconych

Część 2. Izolacja z wykończeniową warstwą ochronną

ang., (pdf)
ETAG 032
Złącza dylatacyjne do mostów drogowych
ang.,

Part 1 (pdf)
Part 2 (pdf)
Part 3 (pdf)
Part 4 (pdf)
Part 5 (pdf)
Part 6 (pdf)

Part 7 (pdf)
Part 8 (pdf)
ETAG 033
Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nanoszone w postaci płynnej
ang., (pdf)
ETAG 034

Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych

Część 1: Zestawy okładzin wentylowanych wraz z elementami mocującymi

ang., (pdf)

Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych

Część 2: Zestawy zawierające elementy okładzinowe, elementy mocujące, podkonstrukcję oraz wyroby izolacyjne

ang., (pdf)
ETAG 035
Cienkowarstwowy beton asfaltowy
ang., (pdf)

 


Wytyczne EOTA zatwierdzone do stosowania w praktyce przez europejskie jednostki aprobujące są również dostępne na stronie internetowej EOTA: www.eota.eu.