EUROPEJSKIE OCENY TECHNICZNE (ETA)

Decyzją Nr 1/JOT/WB/13 z dnia 27 września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do wydawania Europejskich Ocen Technicznych.


Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do wydawania Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie ogólnym w zakresie następujących grup wyrobów:

Grupa wyrobów według Załącznika IV Tabela 1 do Rozporządzenia Nr 305/2011

Kod grupy 1)

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego napowietrzonego

1

Drzwi, okna, okiennice, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane

2

Membrany, w tym stosowane w postaci płynnej i zestawy (izolujące przed wodą lub parą wodną)

3

Materiały termoizolacyjne.

Złożone zestawy / systemy izolacyjne

4

Łożyska konstrukcyjne.

Trzpienie do złączy konstrukcyjnych

5

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

6

Wyroby gipsowe

7

Geowłókniny, geomembrany i wyroby związane

8

Ściany osłonowe / okładziny ścian zewnętrznych / oszklenie ze spoiwem konstrukcyjnym

9

Stałe urządzenia gaśnicze (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz do tłumienia wybuchu)

10

Urządzenia sanitarne

11

Konstrukcyjne wyroby / elementy drewniane i wyroby pomocnicze

13

Płyty i elementy drewnopochodne

14

Cementy, wapna budowlane i inne spoiwa hydrauliczne

15

Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (i wyroby pomocnicze)

Zestawy zakotwień i cięgien

16

Wyroby murarskie i wyroby pokrewne

Elementy murowe, zaprawy i wyroby pomocnicze

17

Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

18

Wyroby podłogowe i posadzkowe

19

Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze

20

Wykończenie ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów, zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych

21

Pokrycia dachowe, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze. Zestawy dachowe

22

Kruszywa

24

Kleje budowlane

25

Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

26

Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

27

Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

28

Wyroby budowlane stykające się z woda przeznaczoną do spożycia przez ludzi

29

Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych

30

Kable zasilania, sterujące i komunikacyjne

31

Wyroby do uszczelniania złączy

32

Mocowania / łączniki

33

Zestawy budowlane, komponenty budowlane, prefabrykaty

34

Wyroby do zatrzymywania ognia, uszczelniające i ochrony ogniowej, wyroby hamujące palność

35

1) Kod grupy według Załącznika IV Tabela 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG


Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG zamiast Europejskich Aprobat Technicznych wydawane są Europejskie Oceny Techniczne.

Na podstawie art. 66 ust. 4 ww. rozporządzenia producenci i importerzy mogą wykorzystywać Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do końca terminu ważności tych aprobat.


Europejskie Oceny Techniczne są dokumentami dobrowolnymi i bezterminowymi, udzielanymi dla wyrobów:

  • nieobjętych zharmonizowaną normą europejską (hEN)

  • nie w pełni objętych zharmonizowaną normą europejską, tzn. w przypadku gdy właściwości użytkowe wyrobu w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk nie mogą być w pełni ocenione według hEN (metoda oceny w stosunku do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki nie jest właściwa lub nie istnieje).


Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobu, którego dotyczy.


W związku ze zmianą od  01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r. Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze. Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie Europejskiej Oceny Technicznej, dostępne jest w załącznikach poniżej.