INFORMACJE OGÓLNE

Eurokody to zestaw Norm Europejskich (EN) przeznaczonych do projektowania konstrukcji budowlanych.

Eurokody określają reguły i zasady projektowania zarówno obiektów budowlanych, jak i poszczególnych elementów oraz wyrobów budowlanych, wykonanych z betonu, stali, drewna, elementów murowych i z aluminium.


Eurokody składają się z 10 grup:

 • EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,
 • EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje,
 • EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
 • EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,
 • EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,
 • EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
 • EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,
 • EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,
 • EN 1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji odpornych na trzęsienie ziemi,
 • EN 1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.

W skład każdej grupy Eurokodów, z wyjątkiem EN 1990, wchodzi kilka odrębnych norm, których łącznie jest 58.

Eurokody 2 do 6 i 9 są to tak zwane Eurokody materiałowe, które dotyczą konstrukcji obiektów budowlanych projektowanych w różnych rozwiązaniach materiałowych. Projektowanie według Eurokodów materiałowych zawsze wiąże się z potrzebą uwzględnienia wymagań Eurokodu Podstawy projektowania konstrukcji (często zwanego Eurokodem 0) oraz Eurokodu 1 Oddziaływania na konstrukcje.

Eurokody podlegają, analogicznie jak inne normy EN, pracom normalizacyjnym, tzn. opracowywane są do nich zmiany i poprawki, nowelizacje itp. Informacje na temat aktualnych Polskich Norm wdrażających Eurokody można znaleźć na stonie PKN.


Raport o stanie prac CEN i CENCELEC w 2023

Eurokodom poświęcony jest tekst na stronie 12.


LISTA EUROKODÓW

 • PN-EN 1990
  Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji


 • PN-EN 1991
  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje:

  • Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

  • Część 1-2: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru

  • Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem

  • Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru

  • Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne

  • Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji

  • Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe

  • Część 2: Obciążenia ruchome mostów

  • Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami

  • Część 4: Silosy i zbiorniki


 • PN-EN 1992
  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:

  • Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i reguły konstrukcyjne

  • Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze

  • Część 4: Projektowanie zamocowań do stosowania w betonie


 • PN-EN 1993
  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno

  • Część 1-4: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

  • Część 1-5: Blachownice

  • Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych

  • Część 1-7: Konstrukcje płytowe

  • Część 1-8: Projektowanie węzłów

  • Część 1-9: Zmęczenie

  • Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową

  • Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe

  • Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie

  • Część 2: Mosty stalowe

  • Część 3-1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty

  • Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy

  • Część 4-1: Silosy

  • Część 4-2: Zbiorniki

  • Część 4-3: Rurociągi

  • Część 5: Palowanie i ścianki szczelne

  • Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic


 • PN-EN 1994
  Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów


 • PN-EN 1995
  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych:

  • Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

  • Część 1-2: Postanowienia ogólne -- Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Mosty


 • PN-EN 1996
  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

  • Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe

  • Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów

  • Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych


 • PN-EN 1997
  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne:

  • Część 1: Zasady ogólne

  • Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego


 • PN-EN 1998
  Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym:

  • Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków

  • Część 2: Mosty

  • Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków

  • Część 4: Silosy, zbiorniki i rurociągi

  • Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne

  • Część 6: Wieże, maszty i kominy


 • PN-EN 1999
  Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych:

  • Część 1-1: Reguły ogólne

  • Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru

  • Część 1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie

  • Część 1-4: Konstrukcje z blach profilowanych na zimno

  • Część 1-5: Konstrukcje powłokowe


Więcej informacji na temat Eurokodów można znaleźć na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:

EUROKODY wprowadzanie do zbioru Polskich Norm – stan na 7 kwietnia 2021r.


DROGA DOJŚCIA DO EUROKODÓW