ITB W EOTA

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG zamiast Europejskich Aprobat Technicznych udzielane są Europejskie Oceny Techniczne.


Na podstawie art. 66 ust. 4 ww. rozporządzenia producenci i importerzy mogą wykorzystywać Europejskie Aprobaty Techniczne udzielone zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2013 r. jako Europejskie Oceny Techniczne do końca terminu ważności tych aprobat.


Europejskie Oceny Techniczne zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. rozporządzenia udzielane są dla wyrobów budowlanych, które nie są objęte lub nie są w pełni objęte europejskimi normami zharmonizowanymi.


Europejska Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, którego dotyczy. Zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 08.08.2013 r., poz. 898), oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, objętych tą Europejską Oceną Techniczną.


W związku ze zmianą od  01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r. Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze. Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie Europejskiej Aprobaty Technicznej, dostępne jest w załącznikach poniżej.


Decyzją Nr 1/JOT/WB/13 z dnia 27 września 2013 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Instytut Techniki Budowlanej został wyznaczony jako jednostka oceny technicznej (JOT) upoważniona do udzielania Europejskich Ocen Technicznych.


http://www.eota.eu/