LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

FIZYKA CIEPLNA

 • materiały do izolacji cieplnej
 • okna, drzwi, okna dachowe, świetliki, wyłazy, bramy, szyby zespolone
 • płyty warstwowe
 • mury i elementy murowe, zaprawy murarskie
 • ściany osłonowe metalowo-szklane
 • nawiewniki powietrza
 • systemy rur preizolowanych
 • wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie oraz wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych, w tym wyroby z: EPS, XPS, PUR/PIR, MW, FEF, CG, CS, PEF, PF

Określane są m.in.:

 • przewodność cieplna materiałów i wyrobów
 • opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (metodą symulacji komputerowej przepływu ciepła lub na stanowisku badawczym)
 • charakterystyki związane z transportem pary wodnej, absorpcja pary wodnej przy długotrwałej dyfuzji przez wyroby do izolacji cieplnej (np. stropodachów i tarasów o odwróconym układzie warstw), izolacji cieplnej i wodochronnej oraz ścian fundamentów
 • wilgotność, absorpcja i desorpcja wilgoci, nasiąkliwość
 • odporność na zamrażanie i odmrażanie
 • cechy wymiarowe, stabilność wymiarowa w stałych określonych lub laboratoryjnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych
 • zachowanie wyrobów do izolacji cieplnej przy ściskaniu, zginaniu, punktowym obciążeniu, wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
 • gęstość, w tym gęstość nasypowa
 • objętość netto i udział procentowy drążeń w elementach murowych
 • wodoszczelność i przepuszczalność powietrza wyrobów oraz charakterystyki przepływowe nawiewników powietrza

AKUSTYKA

Parametry akustyczne w warunkach laboratoryjnych i terenowych:

 • elementów budowlanych, w tym: przegród ściennych i stropowych, dachów, drzwi, okien, elementów wentylacyjnych, pakietów szklanych, podłóg pływających, lekkich układów podłogowych, wykładzin podłogowych, podłóg podniesionych, sufitów podwieszanych, ekranów akustycznych
 • materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych, przedmiotów i urządzeń stanowiących elementy wyposażenia wnętrz

Warunki akustyczne:

 • w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, w tym: pomieszczeń technicznych, instalacji i innych elementów stanowiących wyposażenie techniczne budynku
 • w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej

Określane są m.in.:

 • właściwości materiałów izolacyjnych
 • izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych i uderzeniowych elementów budowlanych i przegród w budynku
 • współczynnik pochłaniania dźwięku materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych
 • współczynniki oceny akustycznej ekranów drogowych
 • sztywność dynamiczna materiałów sprężystych używanych w pływających podłogach
 • oporność przepływu materiałów porowatych
 • czas pogłosu oraz inne parametry charakteryzujące warunki pogłosowe w pomieszczeniach o akustyce kwalifikowanej
 • poziom hałasu w pomieszczeniach
 • skuteczność zabezpieczeń akustycznych

CHEMIA I ŚRODOWISKO

 • ocena emisji i zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach oraz wyrobach budowlanych
 • zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach budynku

Określane są m.in.:

 • emisja lotnych związków organicznych LZO/VOC
 • chlorobenzeny
 • chlorek winylu
 • akrylonitryl
 • pentachlorofenol
 • trudno lotne składniki bitumów i ich pochodnych chlorowych
 • izocyjaniany
 • formaldehyd
 • rozpuszczalniki i monomery nienasycone
 • estry kwasu ftalowego
 • zawartość oraz rodzaj azbestu
 • zawartość zanieczyszczeń pyłowych włóknami azbestu
 • klasy czystości powietrza
 • właściwości techniczne przydomowych oczyszczalni ścieków

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

 • badania przewodów wentylacyjnych (szczelność i wytrzymałość)
 • obliczenia i symulacje cieplno-wilgotnościowe dla pomieszczeń
 • analizy kosztu optymalnego oraz kosztu cyklu życia
 • analizy LCA wyrobów i budynków (EPD)

 

LABORATORIUM FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

Kierownik

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna

Telefon:

(22) 566 41 33
(22) 566 42 69

(22) 566 43 11
(32) 730 29 52

(22) 566 43 11
(22 )579 61 87

(22) 566 41 33
(22) 566 42 72

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawaal. W. Korfantego 191
40-153 Katowice