NOWOŚCI WYDAWNICZE

Popczyk J.: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8578-4, s. 15, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

 

Gajownik R., Sieczkowski J.: Konstrukcje murowe

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 3. ISBN 978-83-249-8574-6, s. 61, format B5, il.

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót murowych. Opracowanie zawiera wymagania dotyczące dokumentacji budowy, określania czynników środowiskowych wpływających na trwałość konstrukcji oraz jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Mury będące przedmiotem opracowania mogą być wykonywane z elementów murowych łączonych zaprawą murarską lub za pomocą kleju murarskiego (poliuretanowego). W załącznikach zamieszczono zasady: klasyfikacji warunków środowiskowych stosowania konstrukcji murowej oraz doboru elementów murowych, zapraw i wyrobów dodatkowych do murów. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji murowych: w których elementy murowe łączone są za pomocą zapraw o specjalnym przeznaczeniu, wykonywanych z wielkowymiarowych prefabrykatów murowych, wykonywanych z elementów murowych układanych na sucho, bez użycia zaprawy murarskiej, sprężonych, sklepień (przekryć krzywiznowych) oraz wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych. Konstrukcje murowe budynków wznoszonych na terenach podlegających wpływom górniczym oraz przewidzianych do eksploatacji w specyficznych warunkach należy wykonywać z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, wynikających z takiej lokalizacji oraz procesów technologicznych w nich realizowanych.

 

Sokalska A., Ściślewski Z., Suchan M., Możaryn T., Nowacki A.: Posadzki mineralne i żywiczne

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 3. ISBN 978-83-249-8575-3, s. 26, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. W niniejszej pracy informacje o podłogach podano jedynie w zakresie koniecznym do umiejscowienia posadzki w układzie warstw podłogi oraz do wykazania zakresu i kolejności robót zanikających, których jakość wykonania ma zasadniczy wpływ na jakość wykonanej posadzki. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wyrobów, z których będą wykonywane posadzki oraz przyjmowania tych wyrobów na budowę oraz wymagania dotyczące wykonywania posadzek i kryteria odbiorów pośrednich, a także odbioru końcowego wraz z kryteriami oceny jakości wykonanych prac. Warunki wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych mogą być przydatne dla: inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów, projektantów opracowujących dokumentacje projektowe lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru, a także wykonawców. Niniejsze opracowanie nie dotyczy posadzek drewnianych, z płytek z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, wykładzin z tworzyw sztucznych i tekstylnych oraz posadzek o specjalnym przeznaczeniu, np. antyelektrostatycznych.

 

Borowy A., Kolbrecki A., Kaczorek-Chrobak K.: Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczące reakcji na ogień

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8570-8, s. 20, format B5

Instrukcja zawiera podstawowe wymagania w zakresie właściwości związanych z reakcją na ogień, jakie powinny spełniać kable elektryczne stosowane w budynkach. W opracowaniu przyporządkowano klasy reakcji na ogień kabli elektrycznych w oparciu o wymagania stawiane budynkom oraz częściom budynków, stanowiącym odrębne strefy pożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kable elektryczne stosowane w budynkach powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie płomienia (ognia) i powinny spełniać dodatkowe wymagania w zakresie reakcji na ogień kabli.

 

Nowacki A.: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 8. ISBN 978-83-249-8571-5, s. 23, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi. Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, podkładów oraz wykonywanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, a także kontrolę ich wykonania i odbiory robót. Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie obejmują maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu omawianych posadzek.

 

Lechman M.: Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8566-1, s. 192, format B5, il.

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Żelbetowe i murowe konstrukcje wieżowe są z jednej strony obiektami budowlanymi, z drugiej zaś mogą pełnić funkcje urządzeń technologicznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów przemysłowych i elektrowni (np. kominy przemysłowe).

W monografii prezentowane są wyniki prac badawczych i ekspertyzowych oraz obserwacji prowadzonych w okresie ostatnich trzydziestu lat, dotyczących żelbetowych i murowych konstrukcji wieżowych w zakresie obejmującym zarówno badania poligonowe (in situ), laboratoryjne, jak i wyniki analiz obliczeniowych. W tym okresie wdrożono w Polsce do praktyki projektowania i wykonawstwa postanowienia norm europejskich, związane z zaostrzonymi wymaganiami ochrony środowiska i zapewnieniem trwałości tych konstrukcji. W pracy przedstawiono zasady ustalania wartości obciążeń i oddziaływań, jak również podstawowe ustalenia dotyczące projektowania i wymiarowania konstrukcji wieżowych według norm PN-EN. Szczegółowo opisano procedurę dotyczącą wyznaczania charakterystycznego obciążenia wiatrem w kierunku działania wiatru w odniesieniu do konstrukcji wieżowych cylindrycznych i zbieżnych, Zasadniczą część monografii poświęcono diagnostyce rozpatrywanych typów konstrukcji, zgodnie z wymaganiami przyjętymi w aktualnych normach europejskich, wraz z przykładami zastosowań w odniesieniu do istniejących obiektów. Ukazano wiele oryginalnych rozwiązań w postaci analitycznej (zależności matematycznych), z uwzględnieniem fizycznej nieliniowości materiałów. Otrzymane rozwiązania przedstawiono w postaci krzywych interakcji siła osiowa – moment zginający. Według zastosowanego w monografii podejścia, momenty w przekrojach pionowych i poziomych, wynikające z odkształceń wymuszonych spowodowa-nych różnicą temperatury oraz owalizacją, wyznaczane są na podstawie zależności moment – krzywizna, z uwzględnieniem rozciągania betonu między rysami (tension stiffening). Ukazano także diagnostykę poszczególnych typów konstrukcji wieżowych oraz przedstawiono system komputerowo wspomaganego monitoringu konstrukcji wieżowych wraz z programami komputerowymi powstałymi na bazie opracowanych w monografii algorytmów obliczeniowych.

 

Bobrowicz J., Lis P.: Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8568-5, s. 24, format B5

W pracy przedstawiono wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja zakładowej kontroli produkcji. Intencją Autorów jest pomóc producentom wyrobów budowlanych w stworzeniu systemu zakładowej kontroli produkcji w ich zakładach produkcyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymagań wynikających z norm, ocen technicznych czy przepisów prawa. Opisano wymagania, jakie producent musi spełnić w zakresie infrastruktury i kwalifikacji personelu. Wszystkie działania producenta powinny być prowadzone w taki sposób, aby był w stanie udokumentować i potwierdzić zgodność produkowanych wyrobów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna zagwarantować utrzymanie wymagań wobec wyrobów oraz ich stałości produkcji. Analiza gromadzonych zapisów dokumentujących proces produkcji oraz badań i oceny zgodności powinna także pozwalać na doskonalenie i umożliwiać zidentyfikowanie przyczyn potencjalnych niezgodności oraz słabych stron procesu produkcyjnego. Wdrożony i utrzymywany system zakładowej kontroli produkcji powinien być dostosowany do wielkości i struktury producenta oraz opisywać jego faktyczne działania. Struktura oraz zakresy uprawnień i obowiązków powinny być ustalone w taki sposób, aby pozwolić na podejmowanie kluczowych decyzji w zakresie dotyczącym stabilności procesów i jakości produkowanych wyrobów.

 

Kotlicki W., Łukasik S., Godlewski T., Bogusz W.: Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8562-3, s. 45, format B5, il.

Dynamiczny rozwój budownictwa na terenach miejskich zwiększa zapotrzebowanie na wykorzystanie przestrzeni podziemnej. Posadowienie budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi związane jest z realizacją głębokich wykopów, często do głębokości 25 – 30 m poniżej powierzchni terenu. Roboty te są najczęściej realizowane w centrach miast, w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Wymusza to konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania projektowanych prac na sąsiadujące obiekty.
Wytyczne zawierają zalecenia dotyczące ochrony istniejącej zabudowy przed niekorzystnym wpływem przemieszczeń podłoża wywołanych realizacją głębokich wykopów. Zakres wytycznych obejmuje wykopy zabezpieczone pionowymi ścianami oporowymi zagłębionymi w gruncie. Ich celem jest sformalizowanie procedury oceny oddziaływania, jako elementu procesu projektowania i zarządzania ryzykiem. Wytyczne obejmują następujące elementy: zasięg oddziaływania, przewidywane i dopuszczalne wartości przemieszczeń, minimalne wymagania związane z oceną stanu technicznego istniejących obiektów oraz ich monitoringiem, identyfikację i zarządzanie ryzykiem.

 

Policińska-Serwa A.: Konstrukcje drewniane

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 4. ISBN 978-83-249-8560-9, s. 69, format B5, il.

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z realizacją konstrukcji drewnianych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (konstrukcji dachowych, ściennych i stropowych), nienarażonych na agresywne oddziaływania środowiska. Opracowanie jest zbiorem wymagań w zakresie wykonywania i/lub wbudowywania konstrukcji drewnianych powstałym w celu zapewnienia zgodności wykonania robót z projektem budowlanym. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują: wytwarzania elementów w zakładach przemysłowych, konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowań i form do wykonywania elementów z betonu oraz zabezpieczeń wykopów. Roboty budowlane omówione w niniejszym opracowaniu powinny być wykonywane przez profesjonalne, przeszkolone brygady robocze, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu i środków do wykonania robót. Zakłada się, że wykonawca będzie przestrzegał zasad zapewnienia jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W niniejszym zeszycie WTWiORB określono wymagania dotyczące wykonywania konstrukcji drewnianych projektowanych według PN-EN 1995-1-1 i norm związanych, w szczególności PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4, w zakresie zasad projektowania i wymiarowania elementów konstrukcyjnych z drewna przy przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego oraz w przypadku adaptacji projektów powtarzalnych.

 

Kopyłow O.: Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 16. ISBN 978-83-249-8561-6, s. 36, format B5, il.

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wykonanych z prefabrykowanych zestawów do ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwanych również elewacjami veture. Ściany przewidziane do ocieplania mogą być wykonane z elementów murowych (ceramicznych, silikatowych, z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego) lub z betonu (z elementów prefabrykowanych lub wylewanych na budowie). Opracowanie nie dotyczy ścian wykonanych z drewna lub metali. Warunki techniczne zawierają: terminy i definicje dotyczące zestawów veture do ocieplania ścian zewnętrznych, podstawowe wymagania stawiane prefabrykowanym zestawom veture do ocieplania ścian zewnętrznych, opis podstawowego sprzętu stosowanego do wykonania i kontroli robót elewacyjnych oraz zasady wykonywania robót i kryteria odbioru robót. Opracowanie nie dotyczy rozwiązań elewacyjnych: zawieszanych na ramach nośnych, bez izolacji cieplnej, nawet wówczas, gdy są nakładane na wcześniej wbudowaną warstwę izolacji cieplnej, a także zestawów stosowanych w bezpośrednim kontakcie z gruntem lub w miejscach, gdzie mogą występować zastoje wody.

 

Katalog Publikacje ITB styczeń - czerwiec 2019 r.

 

Runkiewicz L., Sieczkowski J.: Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8555-5, s. 39, format B5, il.

Przedmiotem poradnika jest ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, występujących w budownictwie powszechnym. Pod pojęciem bezpieczeństwo konstrukcji rozumie się spełnienie ich stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowalności. Obliczeniowe sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji polegają na wykazaniu, że w żadnej sytuacji obliczeniowej stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone. Potrzeby przeprowadzenia ocen bezpieczeństwa dotyczą wszystkich konstrukcji i wykonuje się je zwykle przy przebudowie, rozbudowie lub zmianie przeznaczenia oraz w przypadkach wystąpienia zjawisk losowych, np. huraganów. Konstrukcje podczas użytkowania ulegają także postępującej w czasie degradacji wywołanej kombinacją zjawisk fizycznych i chemicznych oraz mechanizmów wytrzymałościowych i biologicznych, powo­dowanych oddziaływaniem tych zjawisk. W poradniku podano podstawowe zasady przeprowadzania ocen bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych.

 

Francke B.: Pokrycia dachowe

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 1. ISBN 978-83-249-8556-2, s. 52, format B5, tabl.

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie, a także podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Francke B.: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8554-8, s. 31, format B5.

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych, zarówno w obiektach nowych, jak też remontowanych, z podziałem na grupy wyrobów hydroizolacyjnych, z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw hydroizolacyjnych. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty hydroizolacyjne, a także podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Kuczyński K., Kopyłow O: Lekka obudowa z płyt warstwowych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 9. ISBN 978-83-249-8551-7, s. 34, format B5, il.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej - w okładzinach z blach metalowych. Opracowanie zawiera: wymagania dotyczące obudowy wykonanej z płyt warstwowych (w tym obudowy chłodni), warunki montażu oraz kryteria odbioru obudowy. Opracowanie nie dotyczy prefabrykowanych elementów przeznaczonych do wykonywania chłodni. Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów i wykonawców robót związanych z lekkimi obudowami z płyt warstwowych oraz dla inwestorów, nadzoru (osób odpowiedzialnych za jakość) przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

 

Goliszek A., Prokop M., Gałąska I.: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 7. ISBN 978-83-249-8550-0, s. 21, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: w projektach budowlanych - opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót; w zamówieniach publicznych - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia; w umowach - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

 

Kopyłow O., Sieczkowski J.: Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-85246-3, s. 57, format B5, il.

W poradniku przedstawiono jak można samodzielnie odebrać mieszkanie lub lokal użytkowy – nowo wybudowany lub po remoncie. Praca adresowana jest do osób o różnym stopniu wiedzy technicznej.

W poradniku w przystępny sposób opisano metody i kryteria oceny jakości tynków, podkładów podłogowych, ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, parapetów, sufitów podwieszanych, okien i drzwi. Opracowanie zawiera opis podstawowych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które należy stosować podczas odbiorów. Przedstawiono również podstawowe metody sprawdzenia instalacji występujących w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono kontroli powierzchni mieszkań i lokali użytkowych. Poradnik opracowano na podstawie aktualnych norm, współczesnej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia eksperckiego Autorów. Poradnik może być przydatnym źródłem wiedzy dla doświadczonych inżynierów i techników budowlanych oraz przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej: studentów wydziałów budownictwa i architektury, uczniów techników budowlano-architektonicznych.

 

Woźniak G., Turkowski P.: Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Seria: Projektowanie według Eurokodów. ISBN 978-83-249-8541-8, s. 82, format B5, il.

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Brunarski L.: Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8540-1, s. 139, format B5, il.

Monografia obejmuje dwa wątki: tworzenie i rozwój konstytutywnych związków reologii, a także kwantyfikację, czyli ilościowe ujmowanie zjawisk reologicznych (pełzania i relaksacji) w betonie oraz ich uwzględnianie w obliczeniach konstrukcji z betonu.
W rozdziale 1 opisano skutki zjawisk reologicznych w naturze i w materiałach konstrukcyjnych. Podano sposoby modelowania związków konstytutywnych: przez aproksymację empirycznych krzywych pełzania, dobór odpowiedniego reologicznego mechanicznego modelu oraz na podstawie zasady superpozycji Boltzmanna – Volterry. W kolejnym rozdziale przedstawiono techniczne teorie pełzania, m.in. teorię opisaną prawem Bayley’a – Nortona. Są one odpowiednie do materiałów konstrukcyjnych (metale i kompozyty polimerowe), w których odkształcenie pełzania nieliniowo związane jest z naprężeniem. W rozdziale 3 pokazano tworzenie związków konstytutywnych na podstawie reologicznych modeli mechanicznych, reprezentujących liniowo lepkosprężysty materiał, a także ciał liniowo lepkosprężystych, opisywanie ich równaniami całkowymi lub operatorowo-różniczkowymi. W rozdziale 5 wykazano, jak definicje współczynnika pełzania (w tym przyjęte w EC2 i MC2010) pozwalają w związku konstytutywnym uwzględnić wiek betonu w chwili obciążenia (starzenie się) betonu i czas oddziaływania obciążenia oraz wpływ czynników innych poza naprężeniem. Rozdział 6 zawiera studium utworzenia uogólnionej teorii dziedziczenia. Uwzględnia ona nie tylko historię (pamięć) przebiegu zmian naprężenia lub odkształcenia w czasie (stąd nazwa dziedziczenia), lecz także wpływ starzenia się betonu oraz zmiany współczynnika sprężystości z wiekiem betonu. W rozdziale 7 opisano trzy związki konstytutywne klasycznych teorii pełzania betonu: dziedziczenia, sprężystego dziedziczenia oraz starzenia. W rozdziale ostatnim przedstawiono modyfikacje metod rozwiązywania równań całkowych pierwszej teorii dziedziczenia, przyjętych za podstawowe w EC2 i MC 2010. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości wykorzystywania proponowanej metody AAEM, a szczególnie zdefiniowanego w niej współczynnika starzenia o stałej wartości 0,8.
Recenzenci napisali o monografii
Monografia Podstawy reologii konstrukcji z betonu, charakteryzująca się wysokim poziomem merytorycznym, zawiera zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne propozycje uwzględnienia w obliczeniach konstrukcji inżynierskich zjawisk pełzania i starzenia betonu. Autor konsekwentnie przedstawia podstawy teorii lepkosprężystości, szczególną uwagę zwracając na teorię liniową, która jest podstawą do wyjaśnienia stosowanych w praktyce inżynierskiej modeli reologicznych betonu. Monografię polecam nie tylko autorom zaleceń normowych, lecz także każdemu inżynierowi zajmującemu się konstrukcjami betonowymi.  Studenci i doktoranci wydziałów inżynierii lądowej znajdą w niej natomiast, oprócz wiedzy, także inspirację do własnej twórczej pracy.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło, Politechnika Warszawska
Monografia Podstawy reologii konstrukcji z betonu stanowi oryginalne, aktualne i potrzebne uzupełnienie nielicznych krajowych opracowań w tej tematyce. Autorowi udało się w przystępny sposób przedstawić złożony problem, jakim jest zjawisko pełzania betonu, którego modelowanie wymaga zaawansowanego opisu matematycznego. Niewątpliwą zaletą monografii jest ogólne i perspektywiczne ujęcie zagadnienia, z wyjaśnieniem subtelnych różnic między istniejącymi modelami reologicznymi, bazującymi na teorii lepkosprężystości, jak również odniesienia do koncepcji teoretycznych i aktualnych zaleceń normowych oraz rozwiązań stosowanych w praktyce inżynierskiej. Autor w sposób przystępny i przejrzysty, zwięzły i dogłębny przedstawia zasady budowy modeli reologicznych i omawia ich własności oraz wskazuje, w jakiej formie modele teoretyczne znajdują zastosowanie w aktualnych zaleceniach i działalności inżynierskiej.
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska.

 

Zamorowska R., Sieczkowski J.: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 8. ISBN 978-83-249-8545-6, s. 26, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania ocieplenia oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych.

 

Runkiewicz L.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8525-8, s. 105, format B5, il.

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i nie­zawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.

Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żel­betowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i sta­teczność konstrukcji.

 

Popczyk J.: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 4. ISBN 978-83-249-8537-1, s. 23, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej oraz podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich, a także wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm. Przedstawiane warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.

 

Popczyk J.: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8538-8, s. 19, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

 

Sokalska A., Suchan M., Możaryn T.: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 9. ISBN 978-83-249-8536-4, s. 18, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych. Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: wypełnianie ubytków w betonie mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu elementu oraz nośności elementu; a także wypełnianie i uszczelnianie rys w betonie. Niniejszy zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

 

Piekarczuk A.: Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8502-9, s. 240, format B5, il.

Przedmiotem monografii, powstałej jako rozprawa habilitacyjna, są samonośne podwójnie gięte struktury łukowe wykonywane z cienkościennych blach profilowanych metodą walcowania na zimno w systemie K-span. Struktury te przeznaczone są do wykonywania przekryć obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej oraz przemysłowe, gospodarcze i techniczne.

Monografia stanowi syntetyczny zbiór informacji poświęcony tematyce badawczej i obliczeniowej, w którym uporządkowano oraz uzupełniono dotychczasowy stan wiedzy w zakresie zadaszeń łukowych z blach podwójnie giętych na przykładzie wybranego systemu technologii K-span. Składa się z trzech zasadniczych części: opisowej, studialnej oraz problemowej.

W części opisowej przedstawiono główne przesłanki do realizacji pracy oraz syntetyczne zestawienie stanu wiedzy, opracowane na podstawie dostępnych materiałów źródłowych w zakresie rozwiązań technicznych i problemów badawczych, a także projektowych dotyczących przedmiotowych struktur.

Część studialna zawiera opis własnej metodyki testów eksperymentalnych w odniesieniu do badań fragmentów profilu (skala mikro) oraz całej struktury łukowej (skala makro), w tym również szczegóły budowy stanowisk wraz z opisem konwencjonalnych systemów pomiarowych i zastosowanych po raz pierwszy metod optycznych, wykorzystujących metodę cyfrowej korelacji obrazu (CKO). Część studialna zawiera również zbiór informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz numerycznych. W zbiorze tym znajdują się zasady budowy i oceny przydatności do obliczeń numerycznych modeli obiektów, opis nieliniowych związków konstytutywnych modelu stali, wykaz metod analiz i zasady przyjmowania imperfekcji oraz zestawienie najważniejszych cech konstrukcji cienkościennych z blach podwójnie giętych.

W części problemowej monografii przedstawiono wyniki badań i analiz numerycznych, których zasadniczym celem było pozyskanie niezbędnych danych do opisu mechanizmu powstawania niestabilności lokalnej cienkościennych profilowanych blach łukowych oraz ich wpływu na globalną nośność i stateczność przekryć łukowych.