PRACE NAUKOWE

PRACE NAUKOWE – wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej obejmujące monografie, rozprawy, studia i podręczniki prezentujące autorski dorobek naukowy w następującym zakresie:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo i dogodność użytkowania,
 • ochrona przed hałasem i drganiami oraz wpływ drgań na człowieka i konstrukcje,
 • racjonalizacja użytkowania energii
  i wody,
 • trwałość, w tym ochrona przed wilgocią oraz korozją chemiczną i biologiczną,
 • podłoże budowlane,
 • środowisko, w tym oddziaływanie materiałów na zdrowie oraz warunki sanitarne w pomieszczeniach,
 • wzajemne oddziaływanie środowiska,
 • użytkowanie obiektów działalności budowlanej,
 • zrównoważone budownictwo,
 • użytkowanie instalacji sanitarnych, przemysłowych i przeciwpożarowych,
  w tym instalacji wykrywania, powiadamiania i sygnalizacji pożaru,
 • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 • użytkowanie elementów wyposażenia obiektów budowlanych (w tym elementów służących bezpieczeństwu obiektów z uwagi na włamanie, m.in. okuć budowlanych oraz ewakuacji ludzi).
 1. Leszek Chomacki, Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych, 2023 (Open Access)
 2. Bartłomiej Sędłak, Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych. Efekt skali w ocenie odporności ogniowej, 2022 (Open Access)
 3. Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mariana Kawuloka, 2021
 4. Katarzyna H. Tomiczak, Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczy dla inżynierów i nie tylko, 2021
 5. Wojciech Węgrzyński, Wpływ układu przegród w budynku na przepływ dymu w warunkach pożaru, 2021 (Open Access)
 6. Marek Lechman, Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki, 2020
 7. Lesław Brunarski, Podstawy reologii konstrukcji z betonu, 2019
 8. Artur Piekarczuk, Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych, 2018
 9. Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, red. nauk. L. Czarnecki, 2017
 10. Jerzy A Żurański, Tomasz Godlewski, O przemarzaniu gruntów w Polsce, 2017
 11. Anrdrzej Obmiński, Azbest w budynkach, 2017
 12. Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat, Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające, 2016
 13. Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat, Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe, 2016
 14. Jerzy A. Żurański, A. Sobolewski, Obciążenie śniegiem w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji, 2016
 15. Lesław Brunarski, Marek Dohojda, Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji, 2015
 16. 70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej. Praca zbiorowa pod red. J. Fangrat, 2015
 17. Strategia instytutów badawczych budownictwa. Praca zbiorowa pod red. L. Czarneckiego, 2015
 18. Marian Kawulok, Szkody górnicze w budownictwie, 2015
 19. Marianna Mirowska, Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych, 2013
 20. Jacek Nurzyński, Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie, 2013
 21. Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki, Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach, 2012
 22. Marian Kawulok, Szkody górnicze w budownictwie, 2010
 23. Jan Pawlikowski, Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków, 2010
 24. Jerzy A. Żurański, Andrzej Sobolewski, Obciążenie śniegiem w Polsce, 2009
 25. Lesław Brunarski, Podstawy matematyczne kształtowania kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów, 2009
 26. Bohdan Lewicki, Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji, 2009
 27. Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Emisja i imisja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym, 2008
 28. Bohdan Lewicki, Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. Tom 1 i 2, 2008
 29. Paweł Lewiński, Analiza współpracy żelbetowych zbiorników cylindrycznych z podłożem, 2007
 30. Marek Lechman, Nośność i wymiarowanie przekrojów pierścieniowych elementów mimośrodowo ściskanych, 2006
 31. Alicja Grodzicka, Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu, 2005
 32. Jerzy A. Żurański, Wpływ warunków klimatycznych i terenowych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych, 2005
 33. Bohdan Lewicki, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002. Tom 1 i 2, 2005