WARUNKI OCENY

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są opracowywane na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968), w odniesieniu do wyrobów budowlanych, dla których istnieją wystarczające podstawy naukowe i wiedza praktyczna dla ustalenia jednolitego zakresu poziomu wymaganych właściwości użytkowych.

Warunki Oceny opracowuje jednostka oceny technicznej/krajowa jednostka oceny technicznej w zakresie grup wyrobów, w stosunku do których posiada upoważnienie do wydawania krajowych ocen technicznych. W przypadku wyrobów budowlanych objętych zakresem więcej niż jednej jednostki oceny, Warunki Oceny są opracowywane wspólnie przez te jednostki.

Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania krajowych ocen technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.

Ustalenia zawarte w Warunkach Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego są uwzględniane w postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej dla wyrobu wchodzącego w zakres Warunków Oceny. 


UWAGA
Krajowa ocena techniczna dotycząca wyrobu, dla którego nie opracowano Warunków Oceny, wydawana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, z wyłączeniem § 6 ust. 2 oraz § 7 rozporządzenia.


Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobów Budowlanych


 

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/04/01 wydanie 1 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

grupa 4

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/04/02 wydanie 1 Złożone zestawy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów ze styropianu (EPS)

grupa 4

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego / WO-KOT/28/01 wydanie 1 Filtry do instalacji gazowych

grupa 28

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-35/01 wydanie 1 Wyroby / zestawy malarskie do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych

grupa 35

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/36/01 wydanie 2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej

grupa 36

Warunki Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT-36/02 wydanie 1 Przepustnice wentylacyjne

grupa 36