Wyroby budowlane objęte harmonizacją europejską

 

Komisja Europejska jest zdania, że jak największa liczba wyrobów budowlanych powinna być objęta zharmonizowanymi normami, opracowywanymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN . Zlecenie skierowane do CEN, zwane mandatem, wiąże się z przyznaniem środków na wykonanie objętych nim zadań. Procedura udzielania zlecenia (mandatu) i zasady działania CEN w obszarze prac normalizacyjnych finansowanych przez Komisję Europejską są ściśle regulowane a sama procedura jest wieloetapowa i złożona. W wyniku mandatów opracowywane są normy europejskie przewidziane do harmonizacji z rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR).


Analogiczne mandaty (zlecenia) kierowane były przez Komisję Europejską do Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jako podstawa do opracowania Wytycznych do europejskich aprobat technicznych na wyroby budowlane nie objęte normami.


Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie nr 305/2011 powodują, że nowa organizacja EOTA nie będzie już opracowywać wytycznych, a nowy dokument Europejskiej Oceny Technicznej będzie wydawany na podstawie wcześniej opracowanego Europejskiego Dokumentu Oceny.


Zakres działania europejskich Jednostek Oceny Technicznej określono w Załączniku IV do rozporządzenia nr 305/2011, podającym grupy wyrobów budowlanych, dla których możliwe jest upoważnienie JOT do udzielania EOT.

 • Lista grup wyrobów

UWAGA: Lista grup wyrobów, których może dotyczyć upoważnienie JOT nie powinna być traktowana jako zamknięta lista wyrobów budowlanych. Nadrzędną rolę pełnią w tym zakresie definicje wyrobu budowlanego i zestawu, określone w art. 2 p. 1) i 2) rozporządzenia nr 305/2011.


 

Mandaty dla CEN na opracowanie norm zharmonizowanych

Aktualna baza mandatów Komisji Europejskiej

Wykaz mandatów udzielonych CEN

 • Mandat 100 - Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego

 • Mandat 101 - Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane

 • Mandat 102 - Membrany

 • Mandat 103 - Wyroby do izolacji cieplnej

 • Mandat 104 - Łożyska konstrukcyjne

 • Mandat 105 - Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

 • Mandat 106 - Wyroby gipsowe

 • Mandat 107 - Geotekstylia

 • Mandat 108 - Ściany osłonowe

 • Mandat 109 - Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz tłumienia wybuchu

 • Mandat 110 - Urządzenia sanitarne

 • Mandat 111 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

 • Mandat 112 - Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze

 • Mandat 113 - Płyty drewnopochodne

 • Mandat 114 - Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

 • Mandat 115 - Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu

 • Mandat 116 - Wyroby murarskie i wyroby związane

 • Mandat 117 - Horyzontalne uzupełnienie do mandatów dla CEN/CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów budowlanych ze względu na ich odporność ogniową (lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien opracować zasady klasyfikacji)

 • Mandat 118 - Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków

 • Mandat 119 - Wyroby podłogowe i posadzkowe

 • Mandat 120 - Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze

 • Mandat 121 - Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

 • Mandat 122 - Wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze

 • Mandat 123 - Poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

 • Mandat 124 - Wyroby do budowy dróg

 • Mandat 125 - Kruszywa

 • Mandat 126 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102 i M/103

 • Mandat 127 - Kleje budowlane

 • Mandat 128 - Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem

 • Mandat 129 - Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń

 • Mandat 130 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102, M/103, M/105, M/106 i M/109 dot. substancji niebezpiecznych

 • Mandat 131 - Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Mandat 132 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119

 • Mandat 133 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

 • Mandat 134 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

 • Mandat 135 - Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych

 • Mandat 136 - Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi

 • Mandat 137 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/102, M/103, M/105, M/106, M/108, M/110, M/112, M/113, M/116, M/119, M/120, M/122, M/124, M/126, M/127, M/128, M/129, M/131, M/132 i M/133

 • Mandat 138 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/103

 • Mandat 139 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/100, M/106, M/109, M/110 i M/125

 • Mandat 443 - Kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne

 • Mandat 474 - Uszczelnienia do zastosowań niekonstrukcyjnych w złączach budynków i powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego


Mandat 100 - Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego - część 1, część 2 (, .pdf)

M 100

CONSTRUCT 94/125
( ang., pdf)

Wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego
M 126

CONSTRUCT 98/290 rev. 1
( ang., pdf)

Dot. systemu oceny zgodności dla elementów ścian nienośnych - Załącznik 3
M 130

CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)

Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4
M 139

CONSTRUCT 01/472 rev. 1
( ang., pdf)

Poprawka wprowadza nienośne elementy ścienne
-
CONSTRUCT 03/617 rev. 1
( ang., pdf)
Uzupełnienie do mandatu M 100 wprowadzające prefabrykowane garaże betonowe do mandatów 1/33; 4/33 i 5/33 oraz płyty nawierzchniowe do mandatu 5/33

Mandat 101 - Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia poprawek Construct 09/874, M/293 i M/465]

M 101

CONSTRUCT 94/125
( ang., pdf)

Drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane
M 126
Dot. systemu oceny zgodności dla elementów ścian nienośnych - Załącznik 3
M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4

M 293

 

M 465

-
( ang., pdf)

-
( ang., pdf)

Zmiany wynikające z wprowadzenia postanowień dyrektywy 2010/11 w odniesieniu do urządzeń zabezpieczających okna przed otwarciem przez dzieci
-

CONSTRUCT 09/874
( ang., pdf)

Zmiany dot. wykorzystania ciepła pochodącego ze światła słonecznego

Mandat 102 - Membrany (, .pdf)

M 102

CONSTRUCT 94/125
( ang., pdf)

Membrany
M 126
Dot. systemu oceny zgodności - Załącznik 3
M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4
M 137

CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)

Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

Mandat 103 - Wyroby do izolacji cieplnej (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia poprawki M/103 rev.1]

M 103

CONSTRUCT 94/125
( ang., pdf)

Wyroby do izolacji cieplnej
M 103 rev. 1

CONSTRUCT 09/875
( ang., pdf)

Zmiany dot. substancji niebezpiecznych
M 126
Dot. systemu oceny zgodności - Załącznik 3
M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
M 138

CONSTRUCT 00/396
(M 138, ang., pdf)

Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/103
M 138 rev.1

CONSTRUCT 09/850
( ang., pdf)

Poprawka wprowadzająca lekkie ekspandowane kruszywa
M 367
CONSTRUCT 04/659
(M 138, ang., pdf)
Zmiana wprowadza nową dodatkową właściwość: możliwość żarzenia się wyrobów budowlanych

Mandat 104 - Łożyska konstrukcyjne (, .pdf)

M 104

CONSTRUCT 95/123A
(M 104, ang., pdf)

Łożyska konstrukcyjne
M 132
CONSTRUCT 98/309
(M132, ang., pdf)
Poprawka wprowadza urządzenia zabezpieczające przed wstrząsami sejsmicznymi - mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119

Mandat 105 - Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia poprawki M/442]

M 105

Skonsolidowana wersja uwzględniająca poprawki (2004)
( ang., pdf)

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
M 105
Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne
M 442 -
( ang., pdf)
Zmiana wprowadzająca klasy w zakresie odporności na pożar sadzy (2009)
M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
-
Uzupełnienie dotyczące stosowania wymagań dot. oporu przepływu i przewodności cieplnej tylko w odpowiednich przypadkach

Mandat 106 - Wyroby gipsowe (, .pdf)

M 106

Wyroby gipsowe

M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
M 139
Poprawka wprowadza wyroby odlewane z gipsu zbrojonego włóknami

Mandat 107 - Geotekstylia (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/386]

M 107

CONSTRUCT 95/145B rev. 1
( ang., pdf)

Geotekstylia

M 386

CONSTRUCT 05/717
( ang., pdf)

Zmianado mandatu 107 wprowadzająca nową właściwość użytkową

Mandat 108 - Ściany osłonowe (, .pdf)

M 108

CONSTRUCT 95/145D rev. 1
( ang., pdf)

Ściany osłonowe
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

Mandat 109 - Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz tłumienia wybuchu (, .pdf)

M 109

CONSTRUCT 96/167A
( ang., pdf)

Wyroby służące do wykrywania i sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze i ich podzespoły, wyroby służące do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz tłumienia wybuchu
M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Dot. substancji niebezpiecznych - Załącznik 4
M 139
Poprawka wprowadza nowe grupy wyrobów

Mandat 110 - Urządzenia sanitarne (, .pdf)

M 110
CONSTRUCT 96/167C
( ang., pdf)
Urządzenia sanitarne
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
M 139
Poprawka wprowadza nowe grupy wyrobów
M 368
CONSTRUCT 04/671
( ang., pdf)
Poprawka wprowadza nowy materiał - aluminium i nową właściwość do uwzględniania: wydajność urządzenia przelewowego

Mandat 111 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia poprawki M/132 rev.1]

M 111
CONSTRUCT 96/167D
(M132, ang., pdf)
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
M 132
CONSTRUCT 98/309
(M132, ang., pdf)
Poprawka wprowadza materiały do posypywania stosowane przy znakowaniu dróg - mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119
M 132 CONSTRUCT 09/851
(M132, ang., pdf)
Zmiana do mandatu M/132 dotycząca kulek szklanych luzem do wyrobów drogowych
-
CONSTRUCT 03/616 rev. 2
(M132, ang., pdf)
Uzupełnienie do mandatu M 111 wprowadzające nowe rodzaju powierzchni znaków drogowych i nowe ich właściwości

M 112
Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

Mandat 113 - Płyty drewnopochodne (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/444]

M 113
Płyty drewnopochodne
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
-
CONSTRUCT 03/594
( ang., pdf)
Uzupełnienie do mandatu M 113 wprowadzające dotyczące emisji formaldehydu
M 444
CONSTRUCT 06/765
( ang., pdf)
Zmiana do mandatu M/113 wprowadzająca dodatkowe właściwości użytkowe

M 114
Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne
-
CONSTRUCT 05/694
( ang., pdf)
Zmiana do mandatu M 114 wprowadzająca nowy asortyment - inne cementy powszechnego użytku - podgrupa 5a

Mandat 115 - Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/115 rev.1]

M 115
Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu
-
CONSTRUCT 06/742
( ang., pdf)
Zmiana do mandaty M 115 wprowadzająca właściwości użytkowe związane z obciążeniami sejsmicznymi
M 115 rev. 1 Zmiana do mandatu M 115 wprowadzająca zgodność z wymaganiami eurokodów w zakresie właściwości użytkowych

Mandat 116 - Wyroby murarskie i wyroby związane (, .pdf)

M 116
Wyroby murarskie i wyroby związane
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
-
CONSTRUCT 01/458
( ang., pdf)
-
-
Zmiana do mandatu M 116 wprowadzająca nowe właściwości dotyczące geometrii i ukształtowania otworów wyrobów drążonych i otworowych

M 117
Horyzontalne uzupełnienie do mandatów dla CEN/CENELEC dotyczących wykonania prac normalizacyjnych przeznaczonych do wykorzystania przy ocenie wyrobów budowlanych ze względu na ich odporność ogniową (lista wyrobów budowlanych, dla których CEN powinien opracować zasady klasyfikacji)
M 134
CONSTRUCT 99/366
( ang., pdf)
Poprawka wprowadza nowy wyrób na listę (pokrycia ścian i sufitów)

Mandat 118 - Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/118 rev.1]

M 118
Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków
-
 
CONSTRUCT 01/490
( ang., pdf)
Wprowadza wymagania dotyczące reakcji na ogień wyrobów z Załączniku 2
M 118 rev. 1
-
( ang., pdf)
Zmiana mandatu M 118 w zakresie reakcji na ogień

Mandat 119 - Wyroby podłogowe i posadzkowe (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/119 rev.1]

M 119
Wyroby podłogowe i posadzkowe
M 119 rev. 1
CONSTRUCT 09/877
( ang., pdf)
Zmiana mandatu M 119 w zakresie substancji niebezpiecznych
M 132
CONSTRUCT 98/309
(M132, ang., pdf)
Wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków - mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

M 120
CONSTRUCT 97/246
( ang., pdf)
Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

M 121
Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

M 122
Wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

Mandat 123 - Poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

M 123

CONSTRUCT 97/260
( ang., pdf)

Poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów


Mandat 124 - Wyroby do budowy dróg (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/387]

M 124
Wyroby do budowy dróg
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
M 387
CONSTRUCT 05/714
( ang., pdf)
Zmiana do mandatu M 124 wprowadzajaca nowe wyroby

Mandat 125 - Kruszywa (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia
poprawki M/125 rev.1]

M 125
Kruszywa
M 125 rev. 1
CONSTRUCT 09/878
( ang., pdf)
Zmiana do mandatu M 125 dot. substancji niebezpiecznych
M 139
Poprawka wprowadza nowe grupy wyrobów

Mandat 126 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102 i M/103

M 126
Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102 i M/103

Mandat 127 - Kleje budowlane (, .pdf)

M 127
CONSTRUCT 98/294
( ang., pdf)
Kleje budowlane
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

M 128
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3
-
Zmiana do mandatu M 128 wprowadzająca uściśloną definicję popiołów lotnych i nowe właściwości

M 129
CONSTRUCT 98/303
( ang., pdf)
Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń
M 369
CONSTRUCT 04/670
( ang., pdf)
Zmiana do mandatu M 129 wprowadzająca nowe wyroby w postaci urządzeń wychwytywania energii (słonecznej)

Mandat 130 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102, M/103, M/105, M/106 i M/109 dot. substancji niebezpiecznych

M 130
CONSTRUCT 98/314
( ang., pdf)
Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/100, M/101, M/102, M/103, M/105, M/106 i M/109 dot. substancji niebezpiecznych

M 131
CONSTRUCT 98/308
( ang., pdf)
Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze - nie kontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

Mandat 132 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119

M 132
CONSTRUCT 98/309
( ang., pdf)
Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/104, M/111 i M/119
M 132 rev. 1
CONSTRUCT 09/851
( ang., pdf)
Zmiana do mandatu M132 dotycząca kulek szklanych luzem do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Mandat 133 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

M 133
CONSTRUCT 99/365
( ang., pdf)
Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

Mandat 134 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

M 134
CONSTRUCT 99/366
( ang., pdf)
Mandat wprowadzający poprawki do mandatów na opracowanie norm z zakresu klasyfikacji ogniowej wyrobów

M 135
Wyroby ze szkła płaskiego, profilowanego i bloków szklanych
M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Dot. sposobu zaznaczenia odniesień do klas reakcji na ogień w Załączniku 3

Mandat 136 - Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (, .pdf) [Dokument nie uwzględnia poprawek M/136 rev.1 (2006 r.) oraz M/136 rev.2]

M 136
Wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
M 136 rev. 1
CONSTRUCT 05/712
( ang., pdf)
Nowa wersja mandatu uściślająca jego zakres
M 136 rev. 2
CONSTRUCT 09/879
( ang., pdf)
Nowa wersja mandatu bez programu EAS

Mandat 137 - Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/102, M/103, M/105, M/106, M/108, M/110, M/112, M/113, M/116, M/119, M/120, M/122, M/124, M/126, M/127, M/128, M/129, M/131, M/132 i M/133

M 137
CONSTRUCT 00/417
( ang., pdf)
Mandat wprowadzający poprawki do mandatów M/102, M/103, M/105, M/106, M/108, M/110, M/112, M/113, M/116, M/119, M/120, M/122, M/124, M/126, M/127, M/128, M/129, M/131, M/132 i M/133

Mandat 138- Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/103

M 138
CONSTRUCT 00/396
( ang., pdf)
Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/103
M 138 rev. 1
CONSTRUCT 09/850
( ang., pdf)
Poprawka wprowadzająca lekkie ekspandowane kruszywa

Mandat 139- Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/100, M/106, M/109, M/110 i M/125

M 139
Mandat wprowadzający poprawki do mandatu M/100, M/106, M/109, M/110 i M/125

Mandat 443 - Kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne

M 443
CONSTRUCT 07/775
( ang., pdf)
Kable zasilające, sterujące i telekomunikacyjne

Mandat 474 - Uszczelnienia do zastosowań niekonstrukcyjnych w złączach budynków i powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego

M 474
Uszczelnienia do zastosowań niekonstrukcyjnych w złączach budynków i powierzchni przeznaczonych do ruchu pieszego

 

 

 

Mandaty EOTA na opracowanie Wytycznych do europejskich aprobat technicznych:

Poz.

Numer i oznaczenie mandatu

Tytuł mandatu

Nazwa dokumentu

1

EOTA No 1
(CONSTRUCT 95/139B, rev.1)

Kotwy metalowe do stosowania w betonie EOTA No 1, ang., (pdf)

2

EOTA No 2
(CONSTRUCT 96/195)

Kotwy metalowe do stosowania w betonie - do mocowania lekkich elementów EOTA No 2, ang., (pdf)

3

EOTA No 3
(CONSTRUCT 96/193, rev 1)

Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłożach murowych EOTA No 3, ang., (pdf)

4

EOTA No 4
(CONSTRUCT 96/194)

Iniekcyjne kotwy metalowe do stosowania w podłożach murowych EOTA No 4, ang., (pdf)

5

EOTA No 5
(CONSTRUCT 95/139A, rev. 1)

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym (Ściany osłonowe) EOTA No 5, ang., (pdf)

6

EOTA No 6
(CONSTRUCT 96/196, rev. 1)

Złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi EOTA No 6, ang., (pdf)

7

EOTA No 7
(CONSTRUCT 97/209, rev. 1)

Nienośne systemy i zestawy szalunków traconych przeznaczonych do wypełniania betonem zwykłym, ewentualnie zbrojonym EOTA No 7, ang., (pdf)

8

EOTA No 8
(CONSTRUCT 97/223, rev.2)

Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie EOTA No 8, ang., (pdf)

9

EOTA No 9
(CONSTRUCT 98/269)

Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej EOTA No 9, ang., (pdf)

10

EOTA No 10
(CONSTRUCT 97/243)

Zestawy do wykonywania ścian działowych EOTA No 10, ang., (pdf)

11

EOTA No 11
(CONSTRUCT 98/267)

Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe (z wyjątkiem zestawów na bazie szkła) EOTA No 11, ang., (pdf)

12

EOTA No 12
(CONSTRUCT 98/261, rev. 1)

Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych EOTA No 12, ang., (pdf)

13

EOTA No 13
(CONSTRUCT 97/259)

Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji EOTA No 13, ang., (pdf)

14

EOTA No 14
(CONSTRUCT 98/292)

Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki i słupy EOTA No 14, ang., (pdf)

15

EOTA No 15
(CONSTRUCT 98/307)

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna i budynków z bali EOTA No 15, ang., (pdf)

16

EOTA No 16
(CONSTRUCT 98/311)

Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne EOTA No 16, ang., (pdf)

17

EOTA No 17
(CONSTRUCT 99/339)

Trójwymiarowe płytki (kształtki) do gwoździowania EOTA No 17, ang., (pdf)

18

EOTA No 18
(CONSTRUCT 99/345)

Elementy warstwowo-żebrowe i warstwowe
Prefabrykowane płyty żebrowe ze współpracującymi okładzinami z materiałów drewnopochodnych (wraz z belkami typu T, t.j. konstrukcjami belkowo-płytowymi) oraz kompozytowe płyty warstwowe

EOTA No 18, ang., (pdf)

19

EOTA No 19
(CONSTRUCT 00/409 revised)

Złącza dylatacyjne do mostów drogowych

EOTA No 19, ang., (pdf)

EOTA No 19 AM, ang., (pdf)

20

EOTA No 20
(CONSTRUCT 00/411 rev. 1)

Prefabrykowane systemy ociepleń (Vetures) EOTA No 20, ang., (pdf)

21

EOTA No 21
(CONSTRUCT 01/508)

Zestawy siatek zapobiegających obrywom skalnym EOTA No 21, ang., (pdf)

22

EOTA No 22
(CONSTRUCT 01/503)

Prefabrykowane obiekty budowlane (moduły)

EOTA No 22, ang., (pdf)

EOTA No 22 AM, ang., (pdf)

23

EOTA No 23
(CONSTRUCT 01/507)

Wyroby do izolacji wodochronnej płyt mostowych, nakładane w postaci płynnej EOTA No 23, ang., (pdf)

24

EOTA No 24
(CONSTRUCT 01/504)

Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z betonu EOTA No 24, ang., (pdf)

25

EOTA No 25
(CONSTRUCT 01/505)

Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z metalu EOTA No 25, ang., (pdf)

26

EOTA No 26
(CONSTRUCT 01/506)

Zestawy pomieszczeń chłodniczych

EOTA No 26, ang., (pdf)

EOTA No 26 AM, ang., (pdf)

27

EOTA No 27
(CONSTRUCT 02/544, rev.3)

Trzpienie do złączy konstrukcyjnych EOTA No 27, ang., (pdf)

28

EOTA No 28
(CONSTRUCT 02/545, rev.3)

Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych EOTA No 28, ang., (pdf)

29

EOTA No 29
(CONSTRUCT 02/546 rev. 2)

Wyroby do izolacji przeciwwodnych pomieszczeń mokrych EOTA No 29, ang., (pdf)

30

EOTA No 30
(CONSTRUCT 04/663)

Zestawy budynków chłodniczych i obudowy chłodni EOTA No 30, ang., (pdf)

31

EOTA No 31
(CONSTRUCT 04/664)

Asfaltobeton ultra cienkowarstwowy EOTA No 31, ang., (pdf)

32

EOTA No 32
(CONSTRUCT 02/743)

Wyroby izolacyjne do systemów dachów odwróconych EOTA No 32, ang., (pdf)