ZAKŁAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I ŚRODOWISKA

 • fizyka budowli – wymiana ciepła i wilgoci w budynku oraz w jego elementach konstrukcyjnych; racjonalizacja wykorzystania energii w budynkach i ich systemach grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 1. akustyka – podstawy akustyki budowlanej oraz metody pomiarów i obliczeń akustycznych, w tym:
 2. akustyka wnętrz
 3. ocena akustyczna źródeł hałasu występującego w obiektach budowlanych, ocena jakości akustycznej budynków (komfort akustyczny budynków mieszkalnych)
 4. podstawy oceny i kształtowania właściwości akustycznych nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych elementów i obiektów budowlanych
 • środowisko – oddziaływania wyrobów budowlanych na zdrowie ludzi oraz jakość powietrza w pomieszczeniach, oceny wyrobów i budynków spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju
 • instalacje sanitarne, głównie w zakresie zapewnienia trwałości, bezpieczeństwa, skuteczności działania i dogodności użytkowania, wentylacji i klimatyzacji, recyklingu ścieków szarych, wykorzystania wody opadowej

Prace badawcze i eksperckie


FIZYKA CIEPLNA

 • obliczenia cieplne statyczne i dynamiczne okien, drzwi, przegród, fasad
 • ocena właściwości cieplno-wilgotnościowych wyrobów izolacyjnych
 • właściwości cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, pomieszczeń i budynków
 • badania stolarki metodą osłoniętej skrzynki grzejnej HOTBOX
 • ocena stanu technicznego instalacji grzewczych, chłodzących, wentylacji i klimatyzacji
 • ocena prawidłowości rozwiązań projektowych instalacji w obiektach
 • przyczyny występowania zagrzybień na powierzchniach
 • ocena efektywności energetycznej budynków
 • ocena kosztu optymalnego w cyklu życia
 • pomiar temperatury powierzchniowej z zastosowaniem termowizji

AKUSTYKA

 • izolacyjność akustyczna przegród budowlanych
 • właściwości akustyczne elementów i wyrobów budowlanych
 • właściwości dźwiękochłonne elementów budynku i wyposażenia
 • sztywność dynamiczna, współczynnik pochłaniania dźwięku, izolacyjność
 • akustyka w budynkach

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

 • ocena emisji substancji niebezpiecznych w wyrobach budowlanych
 • emisja związków organicznych z wyrobów budowlanych
 • ocena zanieczyszczeń powietrza w budynkach (mieszkalnych, biurowcach itp.)
 • ocena zanieczyszczeń powietrza pyłami i włóknami azbestowymi
 • klasy czystości powietrza wewnętrznego
 • kontrola wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych
 • detekcja odorantów

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

 • deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych (EPD) zgodnie z normą PN-EN 15804 oraz ISO 14025
 • potwierdzanie jednoparametrowych deklaracji środowiskowych dla wyrobu lub technologii zgodnie z normą PN-EN ISO 14021
 • oceny śladu węglowego wyrobów budowlanych zgodnie z ISO 14067
 • obliczenia LCA i LCC dla wyrobów i budynków
 • badania jakości powietrza wewnętrznego (VOC, formaldehyd), w tym do BREEAM i WELL
 • badania komfortu akustycznego budynków, w tym do BREEAM (lub odbiory akustyczne budynków)
 • klasy emisji z wyrobów budowlanych (VOC i pył)
 • ocena środowiskowa nowych technologii

WENTYLACJA

 • badania właściwości technicznych przewodów wentylacyjnych
 • ocena problemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach
 • racjonalizacja wykorzystania energii w budynkach
 • błędy projektowe i wykonawcze

Zakład prowadzi Laboratorium Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska.

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Kierownik

dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna

Telefon:

(22) 566 41 33
(22) 566 42 69

(22) 566 43 11
(32) 730 29 52

(22) 566 43 11
(22 )579 61 87

(22) 566 41 33
(22) 566 42 72

Adres:

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawaal. W. Korfantego 191
40-153 Katowice